Ramowy rozkład dnia – rok szkolny 2017/2018

6:00- 7:15

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, tematyczne zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Kontakty indywidualne sprzyjające dzieleniu się przeżyciami i zainteresowaniami dzieci.
Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo- stymulującym.

7:15- 7:45

Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe w sali oraz czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

7:45- 8:30

Śniadanie- kształtowanie samodzielności, nawyków higienicznych
i kulturalnych podczas spożywania posiłku.

    8:30- 9:00

Czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience: nauka etapów mycia rąk, mycie zębów,
korzystanie z toalety.  Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenie samodzielności.

9:00- 9:30

Zajęcia i zabawy dydaktyczne organizowane przez nauczyciela z całą grupą i małych zespołach w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego: poznawcze, umuzykalniające, plastyczne, profilaktyka logopedyczna, zajęcia z języka angielskiego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

9:30-10:00

Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

  10:00- 10:20

Przygotowanie do drugiego śniadania- czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.
Drugie śniadanie – owoc lub warzywo.

10:20- 11:45

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków- doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy tropiące, ruchowe, wycieczki i spacery- obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy ruchowe na sali gimnastycznej.

11:45- 12:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
Czynności porządkowe. 

12:00- 12:30

Obiad- celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12:30- 12:40

Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe,
przygotowanie do relaksu.

12:40- 13:45

   Relaks- odpoczynek dzieci, słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek.

13:45- 14:00

Przygotowanie do podwieczorku- czynności higieniczne
i samoobsługowe. Rozwijanie umiejętności samodzielnego ubierania się.

14:00- 14:30

Podwieczorek- samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku.

14:30- 15:15

Zabawy ruchowe organizacyjno – porządkowe, integrujące grupę.
Rozmowy w kręgu inspirowane potrzebami dzieci. Zabawy umuzykalniające.
Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. 

15:15- 17:00

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Praca indywidualna wspomagająca wszechstronny rozwój dziecka.
Zabawy na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.