Ramowy rozkład dnia – rok szkolny 2018/2019

 

6:00 – 7:45
Schodzenie się dzieci do przedszkola – zachęcanie do stosowania form grzecznościowych na powitanie. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna
o charakterze wyrównawczo – stymulującym. Praca z dzieckiem zdolnym.

7:45 – 8:30
Poranne zabawy ruchowe oraz integrujące grupę. Przygotowanie do śniadania – porządkowanie zabawek w sali, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
ŚNIADANIE – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

8:30 – 9:00
Zabawy kołowe integrujące dzieci. Nauka i utrwalanie wierszy i piosenek. Zabawy logopedyczne rozwijające sprawność artykulatorów. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

9:00 – 10:00
Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji  podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego – z całą grupą i w małych zespołach: poznawcze, umuzykalniające, plastyczne, profilaktyka logopedyczna, zajęcia z języka angielskiego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

10.00  – 11.15
Przygotowanie do drugiego śniadania (owoce) – czynności porządkowe, czynności higieniczne
i samoobsługowe w łazience. Przygotowanie do wyjścia do ogrodu przedszkolnego ( nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie umiejętności). Zabawy dowolne w ogrodzie inspirowane potrzebami dzieci, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze w najbliższym otoczeniu przedszkola.  Zabawy ruchowe w sali gimnastycznej.

11.15 – 12:00
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience –
nauka i utrwalenie kolejnych etapów mycia rąk.
OBIAD – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami ( łyżką i widelcem). Kulturalne zachowanie się przy stole.

12:00 – 13:30
Zabiegi higieniczne w łazience. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zakładania piżamy i układania ubrań na krześle. Odpoczynek po obiedzie: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek lub fragmentów książek czytanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt CD na podstawie literatury dziecięcej,
odpoczynek z ulubioną maskotką.

13:30 – 14:15
Przygotowanie do podwieczorku. Rozwijanie umiejętności samodzielnego ubierania się. Czynności higieniczne w łazience.
PODWIECZOREK – samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku.

14:15 – 15:00
Zabawy ruchowe organizacyjno- porządkowe, integrujące grupę. Rozmowy w kręgu inspirowane potrzebami dzieci. Zabawy umuzykalniające. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek.
Układanie prac do teczek.

15:00 – 17:00
Zabawy i ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Praca w małych grupach rozwijająca talenty dzieci, zajęcia korygująco – stymulujące. Zabawy dowolne rozwijające umiejętność organizowania i podejmowania działalności zabawowej.
Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub w sali.