Ramowy rozkład dnia – rok szkolny 2018/2019

  

6:00 – 7:45   
Schodzenie się dzieci do przedszkola – zachęcanie do stosowania form grzecznościowych na powitanie. Indywidualne zaznaczanie obecności na tablicy. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym.
Praca z dzieckiem zdolnym.

7:45 – 8:30
Zestaw zabaw ruchowych porannych zgodnie z metodyką. Przygotowanie do śniadania – porządkowanie zabawek w sali, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
ŚNIADANIE – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

8:30 – 9:00
Zabawy kołowe integrujące dzieci. Nauka i utrwalanie wierszy i piosenek. Ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenie i usprawnianie mowy. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

9:00 – 10:00 
Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji  podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego – z całą grupą i w małych zespołach: poznawcze, umuzykalniające, plastyczne, ruchowe profilaktyka logopedyczna, zajęcia z języka angielskiego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.

10.00  – 11.15  
Przygotowanie do drugiego śniadania (owoce) – czynności porządkowe,
czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
Przygotowanie do wyjścia do ogrodu przedszkolnego (doskonalenie umiejętności ubierania się, zapinania guzików, suwaków). Zabawy dowolne w ogrodzie inspirowane potrzebami dzieci, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze w najbliższym otoczeniu przedszkola.  Zabawy ruchowe w sali gimnastycznej.

11.15 – 12:00 
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
OBIAD – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami ( łyżką i widelcem). Kulturalne zachowanie się przy stole. Wdrażanie do samodzielnego odnoszenia talerzy i kubków na wózek, dbania o porządek w miejscu spożywania posiłku.  Wdrażanie
do dokładnego mycia zębów, odwieszania ręcznika i odstawiania przyborów w odpowiednie miejsce. Kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej podczas mycia zębów.

12:00 – 13:00 
Odpoczynek po obiedzie na dywanie: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek lub fragmentów książek czytanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt CD na podstawie literatury dziecięcej,
odpoczynek ze swoją poduszką.

13:00 – 14:15 
Czytanie bajki dzieciom. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawa swobodna zgodnie z zainteresowaniami dziecka, zabawa w małych zespołach.
PODWIECZOREK – samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku.
Dbanie o porządek w miejscu spożywania posiłku.

14:15 – 15:00  
Zabawy ruchowe organizacyjno- porządkowe, integrujące grupę. Rozmowy w kręgu inspirowane potrzebami dzieci. Zabawy umuzykalniające. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek.
Układanie prac do teczek.

15:00 – 17:00
Zabawy i ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Praca w małych grupach rozwijająca talenty dzieci, zajęcia korygująco – stymulujące. Zabawy dowolne rozwijające umiejętność organizowania i podejmowania działalności zabawowej. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub w sali.