Ramowy rozkład dnia – rok szkolny 2018/2019

6.00- 7.00
Schodzenie się dzieci według grafiku otwierania.

7.00- 7:45
Zajęcia opiekuńcze, wychowawcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa.
Praca indywidualna, wyrównawcza i z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.
Ćwiczenia poranne. Wybór dyżurnych. 

7.45- 8.15
ŚNIADANIE
Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku i ładu wokół siebie, przyjmowanie prawidłowej postawy w czasie jedzenia. Zachowanie ciszy i spokoju w trakcie posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

8.15 – 10.00
Sprawdzenie obecności dzieci. Wspieranie rozwoju dzieci poprzez różnorodne zabawy.
Prace porządkowe w sali, segregowanie klocków, porządkowanie zabawek, przygotowanie do zajęć.
Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego.
Zajęcia z języka angielskiego, zajęcia umuzykalniające lub utrwalanie wierszy, zabawy kołowe,
zajęcia poznawcze, plastyczne, ruchowe w sali  gimnastycznej i na powietrzu. 

10.00- 11.20
Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prace ogrodnicze i porządkowe, wycieczki, spacery.
Zabawy swobodne i spontaniczne.

11.20 – 12.00
Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny
i kulturalnego zachowania. Kształtowanie nawyków zdrowego żywienia.

OBIAD
Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy przy stole. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Smakowanie nieznanych potraw.
Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.00 – 13.45
Odpoczynek – słuchanie muzyki, utworów literackich: wierszy, bajek, opowiadań.
Zabawy i zajęcia w sali i w ogrodzie. Indywidualna praca z dziećmi, Zajęcia z religii.
Spokojne zabawy spontaniczne, gry, układanki.

13.45 – 14.30
Przygotowanie do podwieczorku. czynności higieniczne, samoobsługowe.
Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Kształtowanie nawyków zdrowego żywienia
PODWIECZOREK

 14:30– 16.00
Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania. Praca indywidualna z dziećmi  charakterze wyrównawczym oraz z dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci.
Gry i zabawy stolikowe. Zajęcia w małych zespołach. Zabawy w sali lub w ogrodzie.

16.00 – 17.00
Przejście dzieci do grup: Jaskółek  Zajączków i Pszczółek, zgodnie z ustalonym grafikiem.
Rozchodzenie się dzieci do domu.